LLISTAT D'ENTRADES / Modificacions importants en matèria d’arrendament d’habitatge

Modificacions importants en matèria d’arrendament d’habitatge

Si penses llogar un habitatge o estàs buscant una vivenda per llogar, això t’interessa i t’animem a seguir llegint per saber les últimes novetats en matèria de lloguer:

1. A partir d’ara els contractes de lloguer hauran de ser de com a mínim cinc anys, a excepció que l’arrendador sigui una persona jurídica, en aquest cas, el termini és de set anys
2. Pel què fa a la pròrroga tàcita, s’estableix que, arribada la data de venciment del contracte o de qualsevol de les seves pròrrogues, i una vegada transcorregut el període de pròrroga obligatòria, si no existeix comunicació d’alguna de les parts en la qual s’estableixi la voluntat de no renovar-lo realitzada amb quatre mesos d’antelació a la finalització dels cinc o set anys en el cas de l’arrendador i amb dos mesos d’antelació en el cas de l’arrendatari, es prorrogarà anualment el contracte durant tres anys més
3. Es fixa en dues mensualitats de renda la quantia màxima de les garanties addicionals a la fiança que poden exigir-se a l’arrendatari. I, d’altra banda, s’estableix per Llei que les despeses de gestió immobiliària i de formalització del contracte seran a càrrec de l’arrendador, quan aquest sigui persona jurídica
4. Recull una precisió tècnica en l’exclusió de l’àmbit d’aplicació de la Llei d’Arrendaments Urbans de la cessió temporal de l’ús que comporta l’activitat dels anomenats habitatges d’ús turístic, suprimint la limitació que aquestes hagin de ser necessàriament comercialitzades a través de canals d’oferta turística i remetent específicament al que s’estableix en la normativa sectorial turística que en resulti d’aplicació
5. A més en matèria d’habitatges d’ús turístic, també es recull una reforma del Règim de Propietat Horitzontal que explicita la majoria qualificada necessària perquè les comunitats de propietaris puguin limitar o condicionar l’exercici de l’activitat, o establir quotes especials o increment en la participació de les despeses comunes de l’habitatge, en el marc de la normativa sectorial que reguli l’exercici d’aquesta activitat i del règim d’usos establert pels instruments d’ordenació urbanística i territorial.
6. També introdueix modificacions en el règim de propietat horitzontal a fi d’impulsar la realització d’obres de millora de l’accessibilitat
7. Incorpora dues modificacions del procediment de desnonament d’habitatge
8. Finalment també s’introdueixen mesures per a propiciar una moderació dels preus dels arrendaments dels habitatges lliures. La resta de mesures efecten al registre dels habitatges buits, la Llei de l’Habitatge, la promoció d’habitatges de protecció oficial i les situacions d’emergència social entre d’altres.

Pels que hagueu signat un contracte d’arrendament abans d’aquest nou Decret, els vostres contractes continuaran regint-se pel que s’estableix en el règim jurídic que els era aplicable.

Si tens qualsevol dubte del teu cas en concret, deixa’ns un missatge i estarem encantats d’assessorar-te.

Resolem tots els teus dubtes i t’acompanyem en tot el procés.