Còdolgestió
PREGUNTES FREQÜENTS
Comencem pels números, tingues en compte que a l’hora de demanar el finançament la quota a pagar mensualment ha d’estar com a màxim entre el 35 i 40% dels teus ingressos.
A més del preu de compra, en el cas de vivendes noves, pagaràs el 10% d’IVA i l’Impost d’Actes Jurídics entre el 0’5% i l’1’5%. si es tracta de una vivenda de segona mà, l’Impost de Trasmisions Patrimonials que suma un 5% o 10%. En tots els casos a més hem de sumar les despeses de notaria i registre que poden pujar aproximadament entre 2.000 i 3.000 euros.
Un Agent Immobiliari Registrat, és un professional, o empresa del ram, autoritzat per a exercir l'activitat d'agent immobiliari i prestar serveis de mediació, assessorament i gestió en transaccions immobiliàries a Catalunya, i que compleix el requisit d’estar registrat en Registre d'Agents Immobiliaris de Catalunya. El Registre d'Agents Immobiliaris és un instrument que permet acreditar les condicions de qualitat dels agents immobiliaris que exerceixen l'activitat amb establiment obert al públic a Catalunya. La inscripció atorga la condició d'agent immobiliari homologat i permet acreditar que es reuneixen els requisits i les condicions adequades per exercir aquesta activitat. La inscripció al Registre és obligatòria.
Nosaltres ens ocupem d'esbrinar-ho perquè compreu amb la màxima seguretat i amb totes les garanties.
El contracte de compravenda és el document on consten els drets i les obligacions de les parts (comprador i venedor). Inclou la identificació de les parts, la descripció de l'immoble, la forma de pagament, la superfície i els annexos (garatge, cambres dels mals endreços, etc.), i en general tots els aspectes convinguts entre qui compra i qui ven.
El certificat d’eficiència energètica o certificat energètic és un document oficial redactat per un tècnic competent que inclou informació objectiva sobre les característiques energètiques d’un immoble. La certificació energètica qualifica energèticament un immoble calculant el consum anual d’energia necessari per satisfer la demanda energètica en condicions normals d’ocupació i funcionament. (Inclou la producció d’aigua calenta, calefacció, il·luminació, refrigeració i ventilació).
La cèdula d’habitabilitat és un document administratiu que acredita que un habitatge compleix les condicions mínimes d’habitabilitat que preveu la normativa vigent i és apte per a ser destinat a residència de persones, sense perjudici que s’hi desenvolupin altres.
El Pla pel dret a l’habitatge vigent preveu ajuts adreçats a diferents col·lectius susceptibles de ser exclosos socialment per motius residencials: prestacions per pagar el lloguer i prestacions d’urgència especial per atendre situacions en què es produeixen rebuts impagats.. Per obtenir prestacions per pagar el lloguer cal complir una sèrie de requisits, com no superar el límit d’ingressos de la unitat de convivència ni l’import que es paga de lloguer segons la zona geogràfica.S’atorguen per a quatre anys i cada any es revisen les condicions dels beneficiaris per poder renovar-les.
Un pis de lloguer ha de tenir en vigor les mateixes assegurances de la llar que un pis en propietat. D’una banda, la part propietària s’hauria de fer càrrec del pagament de la pòlissa que cobreix el continent del pis – la seva estructura – mentre que els inquilins han de tenir-lo pel contingut. D’aquesta manera, qualsevol desperfecte o desastre que pugui ocórrer: incendi, robatori, quedaria cobert per les companyies asseguradores.
El/La propietàri/a ha de dur a terme totes aquelles reparacions necessaries per mantenir l’habitabilitat, són a càrrec de l’arrendatàri/a aquelles petites reparacions i manteniment que exigeixi el desgast per l'ús ordinari de l'habitatge.

Resolem tots els teus dubtes i t’acompanyem en tot el procés.