Còdolgestió

POLÍTICA DE PRIVACITAT

CÒDOL MANLLEU GESTIÓ, S.L., informa els usuaris del lloc web sobre la seva política respecte al tractament i protecció de les dades de caràcter personal dels usuaris i clients. I garanteix en tot moment l'íntegre i ple compliment de les obligacions disposades per la normativa de protecció de dades i serveis de la societat de la informació: Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades (RGPD), la normativa Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals (LOPDGDD) i la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic (LSSIce).

RESPONSABLE DEL TRACTAMENT
CÒDOL MANLLEU GESTIÓ, S.L.
C.I.F.: B65046450
Domicili: Plaça Fra Bernadí, 16 - 08560 - MANLLEU (BARCELONA).
Dades registrals: Registre Mercantil de Barcelona, Volum 41201, Foli 118, Full B-382482, Inscripció 1ª.
Telefono: 938506800
Correu electrònic: manlleu@codolgestio.net

FINALITATS DEL TRACTAMENT DE LES DADES
Les dades facilitades per l'Usuari són utilitzats per diverses finalitats que s'enumeren a continuació:

Finalitat del tractament Base jurídica per al tractament
Gestionar les consultes plantejades a través del formulari de consulta Interès legítim de la Societat per a atendre els requeriments d'informació a través de la web. Consentiment prestat de manera expressa en el moment de recollida de les dades a través dels formularis web.
Enviament de newsletters, comunicacions comercials i promocions. Consentiment prestat de manera expressa en el moment de recollida de les dades a través dels formularis web.
Gestionar les incidències i el manteniment de la web. Interès legítim de la Societat.

TERMINI DE CONSERVACIÓ DE LES DADES

Finalitat del tractament Termini de conservació
Gestionar les consultes plantejades a través del formulari de consulta Tractarem les teves dades durant el temps que sigui necessari per a atendre la teva sol·licitud o petició.
Enviament de newsletters, comunicacions comercials i promocions. Tractarem les teves dades fins que et donis de baixa.
Gestionar les incidències i el manteniment de la web. Tractarem les seves dades durant el temps necessari per a complir els terminis legals de prescripció que li resultin d'aplicació.

DESTINATARIS DE LES DADES
Per a complir les finalitats indicades en la present Política de Privacitat, és necessari que donem accés a les teves dades personals a entitats de Còdol Gestió i a terceres parts que ens donin suport en els serveis que t'oferim (Encarats de Tractament).

Els encarregats de tractament per a l'execució d'un contracte o prestació d'un servei al Responsable, seguint per això les seves instruccions en tot moment i assegurant els mateixos nivells de seguretat.

Empreses Còdol Gestió:

CÒDOL MANLLEU GESTIÓ, S.L. CIF: B65046450 Domicili social: Plaça Fra Bernadí, 16 08560 MANLLEU (BARCELONA) Dades registrals: Registre Mercantil de Barcelona, Volum 41201, Foli 118, Full B-382482, Inscripció 1ª.

CÒDOL VIC GESTIÓ, S.L. CIF: B63667141 Domicili social: C/ MIRAMARGES, 7 (Baixos) 08500 VIC (BARCELONA) Dades registrals: Registre Mercantil de Barcelona, Volum 37.061, Foli 134, Full B-296.800, Inscripció 1ª

CÒDOL GESTIÓ, S.L. CIF: B62011101 Domicili social: C/ SANT MIQUEL, 16 BAIXOS 08570 TORELLÓ (BARCELONA) Dades registrals: Registre Mercantil de Barcelona, Volum 31844, Foli 19, Full B-198294, Inscripció 1ª.

DRETS DELS USUARIS
L'usuari té dret a: • Sol·licitar l'accés a les seves dades personals que s'estan tractant i rebre aquesta informació per escrit pel mitjà sol·licitat.

L'Usuari pot exercitar els drets anteriorment indicats a l'adreça de correu postal o electrònica del Responsable, acreditant la seva identitat amb una còpia escanejada del seu DNI o document equivalent, i especificant el dret que desitja exercir.

PROCEDÈNCIA DE LES DADES Les dades personals han de ser facilitades pel propi interessat de forma absolutament voluntària. La manca d’algunes dades o la no resposta de preguntes que puguin formular-se a la persona interessada en els processos de registre o a través de formularis electrònics, pot provocar la impossibilitat d’accés a determinats serveis per a la prestació dels quals és imprescindible de disposar d’aquestes dades de caràcter personal. En aquest cas, el Responsable del Tractament ha d’informar del caràcter obligatori o necessari de facilitar les dades personals per al funcionament del servei. El Responsable assegura la confidencialitat de les seves dades personals i garanteix la seguretat d'aquests, adoptant les mesures necessàries per a evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat.

INFORMACIÓ FACILITADA PER L’INTERESSAT/INTERESSADA Els i les menors de 18 anys no poden cedir les seves dades personals sense el previ consentiment del seu pare/mare i/o tutors legals. L’interessat/interessada introduint les seves dades en els formularis de contacte o presentats en formularis de descàrrega, accepten expressament i de forma lliure i inequívoca que les seves dades són necessàries perquè el Responsable atengui la seva petició, i és voluntària la inclusió de dades en els camps restants. L’interessat/interessada garanteix que les dades personals facilitades al prestador són veraces i es fa responsable de comunicar qualsevol modificació d'aquestes. Totes les dades sol·licitades a través del lloc web són necessaris per a la prestació d'un servei òptim a l’interessat/interessada. En cas que no siguin facilitades totes les dades, no es garanteix que la informació i serveis que El responsable li faciliti, siguin completament ajustats a les seves necessitats.

MESURES DE SEGURETAT Que de conformitat amb el que disposen les normatives vigents en matèria de protecció de dades personals, El Responsable està complint amb totes les disposicions de les normatives RGPD i LOPDGDD per al tractament de les dades personals de la seva responsabilitat, i manifestament amb els principis descrits en l'article 5 del RGPD i en l'article 4 de la LOPDGDD, pels quals són tractats de manera lícita, lleial i transparent en relació amb l'interessat i adequades, pertinents i limitats al que és necessari en relació amb els fins per als quals són tractats. El responsable garanteix que ha implementat polítiques tècniques i organitzatives apropiades per aplicar les mesures de seguretat que estableixen el RGPD i la LOPDGDD per tal de protegir els drets i llibertats de l’interessat/interessadai els ha comunicat la informació adequada perquè puguin exercir-los.

BRETXES DE SEGURETAT El Responsable informarà sobre qualsevol bretxa de seguretat que afecti la base de dades que utilitza aquest lloc web, o que afecti a qualsevol dels nostres serveis de tercers, a totes i cadascuna de les persones, dades dels quals puguin haver estat afectades, i autoritats, dins de les 72 hores següents a la detecció de la bretxa.

LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ Per a la resolució de totes les controvèrsies o qüestions relacionades amb el present lloc web o de les activitats en ell desenvolupades, serà d'aplicació la legislació espanyola, a la qual se sotmeten expressament les parts, sent competents per a la resolució de tots els conflictes derivats o relacionats amb el seu ús els Jutjats i Tribunals de Barcelona.

Resolem tots els teus dubtes i t’acompanyem en tot el procés.